IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
AutoCAD Baaskursus
 

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Erinevates projekteerimisvaldkondades insenerid sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi.

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus
 

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• oskab ACAD tarkvara põhilisi geomeetrilisi kujundeid joonisel kasutada.
• loeb keskmise raskusastmega joonist
• koostab ruumilisi mudeleid ja jooniseid kõiki võimalikke seadmeid kasutades.

Õppesisu
1. AutoCAD liidesega tutvumine.
2. Mõõdud, punktid, otsekaugus.
3. Joonte tüübid, mastaabid.
4. Täppisjoonestamine: objektide sidumine, järjestamine jt joonise juhtimine.
5. Suureformaadilise joonise jagamine mitmeks väikeses formaadis leheks.
6. Ehitusjooniste koostamine ja trükiks valmistamine.
7. Lehe ja mudeli ruumis töötamine.
8. Töö tekstiga, selle atribuudid.
9. Tabelid ja plokid.
10. Koordinaatide kolmemõõtmelised süsteemid. Vaateekraanid. Perspektiivvaated.
11. Rastergraafika vektoriseerimine.

Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (20 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: AutoCad LT.
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd
Hindamiskriteeriumid: Õppija joonestab korrektse kujutise vastavalt etteantud juhistele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.