IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
Microsoft Excel Baaskursus
 
Õppekavarühm
Arvutikasutus
 
Õppe kogumaht
25 akadeemilist tundi, millest 20 akad t on kontaktõpe ja 5 akad t iseseisev töö.
 
Sihtgrupp
Täiskasvanud, algajad arvutikasutajad ja aegunud oskustega rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest Microsoft Excel tarkvaras,  kellel on soov igapäevaselt arvutis töötada. Inemesed, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.
 
Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus.
 

Eesmärk
Koolituse ühekordse osaleja tabelarvutuste loomise programm ja esmased Microsoft Exceli kasutamise oskused; tunneb programmide kasutatavat terminoloogiat, teabeotsingu põhimõtteid ja infovahetuse vajadust.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta
  • - koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke
  • - kasutab arvutamiseks Microsoft Exceli funktsioone
  • - analüüsib suuri tabeleid
  • - visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega

 

Õppesisu
1. Töökeskkonna kohaldamine
2. Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele.
3. Funktsioonide kasutamine.
4. Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine.
5. Ridade, veergude ja valemite peitmine.
6. Tabelite analüüs.

Õppemeetodid
Kontaktõpe (20 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (5 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid
Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: Microsoft Office
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.