IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
Individuaalne Microsoft Office Baaskursus
 

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, algajad arvutikasutajad ja aegunud oskustega rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest Microsoft Office tarkvaras,  kellel on soov igapäevaselt arvutis töötada. Inemesed, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.
 
Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus.
 

Eesmärk
Koolituse tulemusena kasutab osaleja tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • - tunneb Wordi töökeskkonda
 • - tunneb Wordi peamisi töövõtteid
 • - teab tekstitöötluse võimalusi ja oskab teostada õigekirja kontrolli
 • - oskab dokumendis olevaid tekste ja lõike vormindada
 • - oskab dokumenti lisada pilte ja tabeleid
 • - oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki
 • - tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta
 • - koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke
 • - kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone
 • - analüüsib suuri tabeleid
 • - visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega
 • - tunneb PowerPointi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid
 • - teab, millised on esitluse loomisel reeglid ja tavad
 • - oskab lisada uusi slaide, neile lisada pilte ja tabeleid
 • - oskab kasutada kujundusmalle
 • - oskab lisada üleminekuid ja animatsioone

 

Õppesisu
1. Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste.
2. Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal.
3. Erinevate kujundusstiilide kasutamine.
4. Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis.
5. Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus.
6. Tekstitöötlus ja failihaldus.
7. Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
8. Funktsioonide kasutamine
9. Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
10. Ridade, veergude ja valemite peitmine.
11. Tabelite analüüs
12. Slaidide lisamine ja paigutused. Päised ja jalused.
13. Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine.
14. Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll
15. Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine

Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (20 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid
Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus on 1 osaleja.
Koolitus toimub arvutiklassis..
Tarkvara: Microsoft Office
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tekstitöötlusprogrammis Microsoft Word.
Hindamiskriteeriumid: Õppija sisestab ning küljendab teksti korrektselt.
Hindamismeetod: Töö esitlustarkvaras Microsoft PowerPoint.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab korrektse esitluse ning presenteerib seda suuliselt.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.