Täienduskoolitusasutuse nimetus
IT ProLab OÜ
Registrikood 16142191
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 219903

Õppekava nimetus
Java + MySQL. Programmeerimise alused

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja), OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest (SA Kutsekoda, 2021), Java Platform Standart Edition Documentation

Õppe kogumaht
140 akadeemilist tundi, millest 80 akad t on kontaktõpe ja 60 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Java keelest ja/või oma teadmiste täiendamisest ja kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Õppe alustamise tingimuse
Koolituse õppekeel on vene keel. Vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena on osaleja tuttav programmeerimisalustega Java keele baasil, teab Java keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat, Java keele ja MySQL kasutamise printsiipe ja oskab enamkasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja OOP kasutada. Koolituse lõppedes on omandatud Java keeles andmebaasiga rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
 • loob Java baasmooduleid kasutades selleks kaasaegseid koodimisstandardeid ja Java keele võimalusi
 • kasutab erinevaid andmestruktuure, klassid ja objektid.
 • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks
 • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti
 • koostab lihtsamaid programme ja rakendab objektorienteeritud programmeerimise põhimõeid
 • loob MySQL taabelid ja sooritab päringud
 • kasutab MySQL Java keelega

Õppesisu
 1. Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. (4 akad t)
  • Primitive data types
  • Non-primitive data types
  • Variables
  • Arithmetic Operators
  • Math class
 2. Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine. (4 akad t)
  • If, if else, if else if, switch
  • For, foreach, while, do while
 3. Andmemassiivid. (8 akad t)
  • Single-Dimensional Arrays
  • Multidimensional Arrays
 4. Meetodid. Overloading. Parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad. (4 akad t)
  • Declaration Scopes
  • Static Variables
  • Static Methods
  • Return values
  • Parameters
 5. Stringidega töötamine. (4 akad t)
  • Character
  • String
  • RegEx
  • StringBuilder, StringBuffer
 6. ArrayList, LinkedList, Map (8 akad t)
  • Nimekirja erinevus
  • Inteface List, Map
  • Nimekirja kasutamine
 7. Objektorienteeritud Programmeerimise (OOP) alused (16 akad t)
  • Klassid ja objektid.
  • Meetodid
  • Abstraktsed klassid
  • Liidesed.
  • Juurdepääsu modifikaatorid.
  • Deep Clone()
 8. Input/Output (I/O). Exceptions. (10 akad t)
  • Byte-oriented Streams
  • Character-oriented Streams
  • Try-Catch
  • Throw, Throws
 9. Generics (4 akad t)
  • Meetodid • Klassid
  • Liidesed
 10. MySQL alused (4 akad t)
  • Relatsiooniline andmebaasi mudel
  • Andmebaaside loomine
  • Tabeli loomine ja muutmine
  • Data Types
  • phpMyAdmin SQL Console
 11. MySQL päringute sooritamine (4 akad t)
  • Andmete väljastamine
  • Andmete filtreerimine
  • Andmete manipuleerimine
 12. Java+MySQL kasutamine (8 akad t)
  • MySQL connector
  • Configuration storage
 13. GUI (2 akad t)
  • Swing
Õppemeetodid
Kontaktõpe (80 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (60 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

Õppematerjalid
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

Soovituslik õppematerjalid
Java SE Documentation
IntelliJ IDEA Documentation
Java Tutorials
RegEx FAQ
MySQL Documentation
Gson Documentation

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.
Tarkvara: IntelliJ IDEA, Java SE Development Kit (Oracle JDK), MySQL Server

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine
Hindamismeetodid: Praktilised tööd, rakenduse loomine
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti ja loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele

Koolituse läbimisel väljastatav document
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, ja/või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)