Õppekorralduse alused 
 
1. Üldsätted
 
1.1. IT ProLab OÜ kursusekeskus (edaspidi Kursusekeskus) registrikoodiga 16142191 lähtub täienduskoolituse (edaspidi koolitus) korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolitusstandardist.
1.2. Õppetöö toimub aadressil Väike-Paala 2, 11415 Tallinn.
1.3. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
1.4. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolituse õppekeel on vene keel.
1.6. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.6.1. õppekava nimetus;
1.6.2. õppekavarühm;
1.6.3. õpiväljundid;
1.6.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.6.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.6.6. õppe sisu;
1.6.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.6.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.6.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.6.10. koolituse juhendaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
 
2.1. Kursusekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood (isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks), e-posti aadress, kontakttelefon.
2.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 
 
3. Täiendkoolitusele registreerumine, vastuvõtmine ja õppegrupi moodustamine
 
3.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (info@itlab.ee), telefoni teel (+372 5275272), või tulles isiklikult kursusekeskuse aadressil Väike-Paala 2, 11415 Tallinn. Kursusele saab ka veebivormi kaudu kursusekeskuse kodulehel registreeruda (www.itlab.ee).
3.2. Õppija võetakse kooli vastu sooviavalduse või firma poolt koolitustellimuse alusel. Kooli vastuvõtmisel sõlmitakse koolitusleping, millele kantakse koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
3.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kontkaktisikult, kelle kontaktid on koolituskeskuse kodulehel.
3.4. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.5. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
3.6. Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
3.7. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. 
 
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
 
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.
 
5. Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord
 
5.1. Õppija arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õppija ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel või kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.
5.2. Kool loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus. Õppekava täitmine tähendab õppekava õppeainete läbimist õppekavas ettenähtud viisil ja mahus.
5.3. Kooli lõpetamist tõendab kooli poolt väjaantav tunnistus või tõend.
5.4. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
5.5. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 80% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
5.6. Välja antud tunnistused/tõendid allkirjastatakse koolijuhtkonna poolt. Kõik tunnistused/tõendid on nummerdatud ja registreeritakse tunnistuste või tõendite registreerimisraamatutes.
5.7. Õppija annab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.
5.8. Koolituse dokumente (tunnistuste koopiad, tõendite koopiad, õppijate isiklikud toimikud, tagasiside tulemused jne) säilitatakse kooli arhiivis vastavalt kooli asjaajamiskorrale. 
 
6. Koolituse eest tasumise kord
 
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.
6.3. Kui koolitusel osaleb ühe tööandja juurest 3 või rohkem osalejat on võimalik saada koolituse hinnast 10% soodustust.
6.4. Kui koolitusel osaleja jätab mõistlikul põhjusel kursuse pooleli, tagastatakse lõpetamata kursuse osa eest makstud summa.
6.5. Õppemaksu suuruse kehtestab koolituskeskus vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
6.6. Kõikide kursuste hinnad sisaldavad õppe-metoodilist materjali ja kohvipause.
 
7. Õppetasu tagastamise tingimused ja kord (Koolitusest loobumine ja koolituse katkestamine)
 
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut. 
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse õppeteenustasu täies ulatuses arve maksja taotluse alusel.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 2-6 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse 80% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
7.5. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja vahelejäänud tunnid järgnevate õppetundina arvesse ei võeta. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, töölähetused vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
 
8. Õppija kohustused ja õigused 
 
8.1. Õppija on kohustatud:
8.1.1. tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele.
8.1.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara.
8.1.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
8.2. Õppijal on õigus:
8.2.1. nõuda kvaliteetset koolitust.
8.2.2. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus.
8.2.3. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta.
8.2.4. nõuda õppemaksu tagastamist ära jäänud koolituse eest.
8.2.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
8.2.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
 
9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
 
9.1. Lektorid peavad omama kõrgharidust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama, soovitavalt omama ka täiskasvanute koolitaja kutset.
 
10. Lõppsätted
 
10.1. Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja kursusekeskuse vahel eraldi kokkulepped.
 
11. Vaidluste lahendamise kord
 
11.1. Kursusekeskus ja Õppija/Koolitaja vahel tekkinud arusaamatused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel
11.2. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, siis lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.