Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. IT ProLab OÜ (edaspidi Kursusekeskus) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
 
2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 
2.1. Teabe koolituste kohta avaldab Kursusekeskus oma kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juures.
2.2. Algavate koolituste teave on olemas Kursusekeskuse kodulehel.
2.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust teabe koolituse täpse korralduse kohta – ajakava, koolitusruumid ja transpordi võimalused.
2.4. Kursusekeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja WiFi. Kursusekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
2.5. Kursusekekuse koolitustel on õppematerjalid paberkandjal või elektrooniliselt. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid on hinna sees. Õpilastele on võimaldatud konsultatsioonid ning koolitajatepoolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist Koolituskeskuse koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Kasutatavad meetodid: interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
2.6. Koolitusgruppide suurused erinevad (1-10 inimesed) ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine ja areng kogu õppeprotsessi jooksul. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
 
 

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.3. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: õppekava nimetus, õppekavarühm, õppe kogumaht, sihtgrupp, õpiväljundid, õppesisu, õppemeetodid, nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.
3.4. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
 

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Lektorid peavad omama kõrgharidust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama, soovitavalt omama ka täiskasvanute koolitaja kutset.
4.2. Peale koolituse lõppu esitab lektor Kursusekeskuse juhatajale tagasisidelehed koolitustulemustega.
4.3. Pärast tagasisidelehtede saamist analüüsib juhtkond nii lektori suulist arvustust kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parandusettepanekuid lektorile.
 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning kasutatakse selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi. Vajadusel Kursusekeskus muudab kursuse sisu, täiendab korraldust või vestleb koolitajaga. 
5.2. Tagasiside andmine on anonüümne ja vabatahtlik.